Linnukaitse merekeskkonnas

Konverents “Linnukaitse merekeskkonnas: mereliste linnukaitsealade määratlemine ja kaitse Läänemerel ning mujal”
4. – 6. oktoober, 2007, Jūrkalne, Läti

Seminari eesmärgiks oli:

- Tutvustada LIFE-projekti “Merekaitsealad Läänemere idaosas” esialgseid tulemusi, kasutatud metoodikat, saadud kogemusi seoses lindude merekaitsealade valiku, moodustamise ja kaitse korraldamisega;
- Jagada mujal Euroopas läbiviidavate linnukaitsega seotud projektide kogemusi;
- Tutvustada merelooduse kaitsega (eelkõige Natura 2000) seotud viimaseid poliitilisi arenguid;
- Võrrelda merekaitsealade piiritlemise meetodeid ja and eksperthinnang nende rakendatavusele;
- Arutleda alade valikukriteeriumide (tähtsate linnualade (IBA) kriteeriumid, Euroopa Komisjoni juhised Natura 2000 linnualade valikuks) ning sellega seotud probleemide ja lahenduste üle;
- Tutvustada meetodeid merelinde ähvardavate ohtude (eelkõige kaaspüük, avamere tuulegeneraatorid, häirimine) hindamiseks ja kaitsekorralduslike meetmete väljatöötamiseks ning vahetada vastavaid kogemusi.


Sihtgrupp: LIFE-projekti partnerid, kes tegelevad linnu-uuringute ja kaitsekorralduskavade koostamisega, Balti riikide pädevad riigiasutused, linnukaitsega seotud projektide eksperdid teistest Euroopa Liidu riikidest, eksperdid teadusasutustest, kaitsealade administratsioonidest ja vabaühendustest. Kokku osales seminaril 50 osalejat.


Lisainformatsioon: 

Päevakava
Aruanne
 


Ettekanded (ingl. k):

1. Avaettekanne; (H.Fammler, BEF)

2. Natura 2000 rakendamine EL merealadel, keskendudes Natura 2000 linnualadele (Implementation of Natura 2000 in the marine areas of the EU with a focus on Special Protection Areas (SPAs); K.Kreiser, BirdLife International)

3. EL juhendi "Natura 2000 võrgustiku moodustamine merekeskkonnas" lindude kaitsega seotud aspektide tutvustus (Introduction to the EU guidelines for the establishment of the Natura 2000 network in the marine environment with regard to the birds conservation; Dr. J. Reid, Joint Nature Conservation Committee, UK)

4. Natura 2000 merealade hetkeseis Lätis; (Current situation with regard to implementation of marine Natura 2000 areas in Latvia; I. Belasova, Läti Keskkonnaministeerium)

5. Natura 2000 merealade hetkeseis Eestis; (Current situation with regard to implementation of marine Natura 2000 areas in Estonia; L. Vaher, Eesti Keskkonnaministeerium)

6. Natura 2000 merealade hetkeseis Leedus; (Current situation with regard to implementation of marine Natura 2000 areas in Lithuania; (A. Klimavičius, Leedu Keskkonnaministeerium)

7. HELCOMi roll Läänemere lindude kaitses: merekaitsealad, Läänemere tegevuskava ja muud tegevused (Role of HELCOM for conservation of marine birds in the Baltic Sea: Baltic Sea Protected Areas, Baltic Sea Action programme and other initiatives; H. Paulomäki, HELCOM)

8. BirdLife Internationali Tähtsate linnualade (IBA) programm, määratlemise kriteeriumid, tähtsate mere-linnualade moodustamise hetkeseis (The Important Bird Area (IBA) programme of BirdLife International, criteria for site designation, progress on marine IBAs in Europe; I. Burfield, BirdLife International)

9. Balti merekaitsealade LIFE-projekti kogemused ja esimesed tulemused seoses veelindude inventuuri ja mere-linnualade valiku/piiritlemisega (Baltic LIFE project experience and first results of waterbird inventories and selection/delineation of marine sites (SPAs); M. Dagys, Vilniuse Ülikooli Ökoloogiainstituut)

10. Mere-linnualade identifitseerimine ja määratlemine Portugalis, käimasoleva LIFE-projekti tutvustus (Experience of marine SPA identification and designation in Portugal, introduction to the ongoing LIFE-Nature project; I. Ramirez, SPEA, BirdLife)

11. Mere-linnualade identifitseerimine ja määratlemine Hispaanias, käimasoleva LIFE-projekti tutvustus (Experience of marine SPA identification and designation in Spain, introduction to the ongoing LIFE-Nature project; J.M. Arcos, SEO/BirdLife)

12. Merekaitsealade valiku ja piiritlemise meetodid - MCC meetod alade piiride määramiseks (Existing methodologies for MPA selection and delineation – introduction to the MCC border delineation method; H. Skov, DHI, Water Environment Health)

13. Mere-linnualade valik ja piiritlemine Saksamaal (Experience exchange on SPA selection and designation in Germany; J. Kube, Institute for Applied Ecology Ltd.)

14. Mere-linnualade valik ja määratlemine Suurbritannias (Experience exchange on SPA selection and designation in United Kingdom; Dr. J. Reid, Joint Nature Conservation Committee)

15. Toitumisraadiuse meetod tähtsate mere-linnualade piiritlemiseks (The foraging radii approach to marine IBA delineation; B. Lascelles, Global Seabird Programme, BirdLife International)

16. Ala kaitse-eesmärkide seadmise põhimõtted - Euroopa Elupaigafoorumi seisukoht (Principles for setting site conservation objectives – view of European Habitat Forum; K.Kreiser, BirdLife International, European Division)

17. Natura 2000 merealade soodsa seisundi künnisväärtuste/kaitse-eesmärkide määramine (Hollandi kogemus) (Setting Favorable Reference Values /Conservation Objectives for marine Natura 2000 sites (experience from the Netherlands); R. Noordhuis, Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment)

18. Potentsiaalsete ohtude hindamine merekaitsealadele - alade seire raamistik (Assessing and addressing potential threats to MPAs – a framework for monitoring sites ; I. Burfield, BirdLife International)

19. Tuulepargid ja merekaitsealad: mõjude hindamine ning võimalikud meetmed mõjude leevendamiseks (Windfarms and MPAs: impact assessments and possible mitigation measures; H. Hötker, NABU/BirdLife Germany)

20. Kaaspüük ja linnud: mõjude hindamine ja võimalikud leevendusmeetmed, LIFE-projekti "Merekaitsealad Läänemere idaosas" kogemused; (By-catch and birds: impact assessment and possible mitigation measures, experience from the Eastern Baltic LIFE Project; M. Dagys, Institute of Ecology of Vilnius University, Balti merekaitsealade LIFE-projekti meeskond)

21. Lindude kaaspüügi hindamine nakkevõrkudes - Saksamaa kogemus; (Assessing by-catch of birds in gillnet fisheries – experience from Germany; J. Bellebaum, Institute for Applied Ecology)

22. Merelindude kaitse Vahemeres - väljakutsed Malta ja Vahemere tormilinnu LIFE-projekti jaoks (Seabird conservation in the Mediterranean – the challenges for Malta and the EU LIFE Yelkouan Shearwater Project; H. Raine, BirdLife Malta)
BEF Life Natura