Huvirühmade kaasamine kaitse planeerimisse

Seminar “Merekaitsealadega seotud huvid ja huvirühmade kaasamine kaitsekorralduse planeerimisse ja rakendamisse”
8. - 9. veebruar, 2007, Palanga, Leedu 

Seminari eesmärgiks oli:
• välja töötada strateegia huvirühmade kaasamiseks Eesti, Läti ja Leedu merekaitsealade kaitsekorralduse planeerimisel ja rakendamisel
• õppida teiste Euroopa Liidu liikmesriikide vastavatest kogemustest ,
• arutada huvirühmade esindajatega nende peamisi probleeme ja huvisid, et luua eeldused heaks koostööks.

Peamised aruteluteemad olid:
• Merealadega seotud sotsiaal-majanduslikud huvid ja potentsiaalsed konfliktid looduskaitsega;
• Erinevate huvirühmade peamised probleemid ja võimalused koostööks;
• Head näited huvirühmade kaasamise kohta merekaitsealade kaitsekorralduse planeerimisel ja elluviimisel;
• Huvirühmade kaasamise protseduurid Balti riikides ja spetsiifilised tingimused seoses merealadega;
• Parimad viisid huvirühmadeni jõudmiseks ja nende kaasamiseks, et tagada planeeritavate kaitse- ja majandamismeetmete paremat aktsepteerimist huvirühmade poolt.


Sihtgrupp: kaitsekorralduskavade koostamisega seotud LIFE-projekti partnerid, Balti riikide looduskaitseadministratsioonide jt pädevate ametiasutuste esindajad, kohalike omavalitsuste, sadamate administratsioonide, kalurite organisatsioonide jm seotud huvirühmade ning vabaühenduste esindajad, samuti külalised teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kokku umbes 60 inimest.
Lisainformatsiooniks vaata: 

Päevakava
Aruanne


Ettekanded (ingl. k):

1. Seminari avamine ja projekti visiooni tutvustamine seoses huvirühmade osalemisega merekaitsealade kaitsekorralduskavade koostamises (Opening of the workshop and introduction to the vision of the project with regard to stakeholders participation in management planning of MPAs; H. Fammler, BEF-Läti)


2. Peamised kalapüügitavad Läänemeres, hirmud ja konfliktid seoses looduskaitsega ning alus koostööks (The main fishing practices in the Baltic Sea, fears and conflicts regarding nature conservation and basis for co-operation; M.Vetemaa, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut)


3. Sadamate arenduse peamised mõjud merekeskkonnale Läänemere idaosas (The main impacts of harbour development on marine environment in the Eastern Baltic Sea; D.Daunys, Klaipeda Ülikooli Rannaalade Uurimise ja Planeerimise Instituut)


4. Göteborgi kanali projekt (Göteborg Channel Project; N.Egriell, Västra Götalandi lääni valitsus, Rootsi)


5. Laevanduse ja rekreatsiooni peamised mõjud merekeskkonnale (The main impacts of the shipping and recreational activities on marine environment; M.Dagys, Vilniuse Ülikooli Ökoloogiainstituut, Leedu)


6. Militaartegevused Läti rannikualadel, potentsiaalsed konfliktid ja koostöövõimalused (Military activities in Latvian coastal areas, potential conflicts and possibilities for co-operation; I.Valters, Läti Merevägi)


7. Huvirühmade kaasamine Thanet Coast projektis Suurbritannias (Stakeholders’ involvement in the Thanet Coast Project in UK; T.Child, projektijuht, Suurbritannia)


8. Huvirühmade osalemine Greifswalder Boden merekaitseala kaitses ja vabatahtlike kokkulepete rakendamine (Stakeholders’ participation in the MPA Greifswalder Bodden and application of voluntary agreements; C.Feucht, WWF Saksamaa)


9. BALANCE projektis väljatöötatud huvirühmadega suhtlemise juhend (Stakeholders communication guide developed by the BALANCE Project; C.Feucht, WWF Saksamaa)

BEF Life Natura