Saksamaa õppereis

Balti ekspertide õppereis Saksamaale
Teema: Natura 2000 merealade valik: Linnu- ja Loodusdirektiivi nõuete täitmine

13. – 17. märts, 2006, Vilmi saar, Saksamaa

LIFE-projekti partnerid ja juhtgrupi liikmed pädevatest asutustest külastasid Vilmi saart Saksamaal kirderannikul, et osaleda Saksamaa Looduskaitseameti (partner P20) Vilmi saarel asuva Merekaitse osakonna poolt korraldatud seminaril.  Nimetatud osakond vastutab looduskaitsealade moodustamise eest Saksamaa majandusvööndis (EEZ). Seminaril osalesid nii Merekaitse osakonna enda eksperdid (jurist, kalaliikide ekspert, elupaikade kaardistamise ekspert, seireeksperdid) kui ka Saksamaa merekaitsealade valikul osalenud eksperdid mujalt (linnustiku- ja elupaikade klassifikatsiooni eksperdid, vabatahtlike kaitsekorraldusskeemide eksperdid WWFist).

Õppereis kestis viis päeva, mille jooksul toimus intensiivne seminar ning kaks ekskursiooni, üks neist Vilmi saarel, mis on looduskaitseala, ja teine Jasmundi Rahvuspargis, millest osa on mereala ning kus on väga modernne külastuskeskus. Ekskursioonide eesmärgiks oli tutvustada häid näiteid projekti partneritele. 

Õppereisil osales 17 osalejat peaaegu kõigist LIFE-projekti Balti ja Venemaa partnerorganisatsioonidest. osalejate hinnangul andis väärtuslikku uut informatsiooni ja ideid, aitas lahendada mere-elupaikade interpretatsiooni küsimusi ning luua häid partnerlussidemeid Saksamaa projektipartneriga.  Lisainformatsiooniks vaata: 

Päevakava 
Aruanne

Ettekanded (ingl. k):

1. Natura 2000 alade identifitseerimine ja piiritlemine Saksamaa majandusvööndis (Identification and Delineation of NATURA 2000 sites in the German EEZs; J.C. Krause, D.Boedeker, K.Heinicke & H. von Nordheim, Saksamaa Looduskaitseamet (BfN))

2. HELCOMi Läänemere kaitsealade kontseptsioon ning suhe Linnu- ja Loodusdirektiiviga (HELCOM concept on Baltic Sea Protected Areas (BSPA) and the relationship to the Birds and Habitats Directives; D.Boedeker, Saksamaa Looduskaitseamet (BfN))

3. Ohud Natura 2000 merealade looduskaitsehuvidele ning vastavad kaitsekorraldusmeetmed (Threats posed to the conservation interests of marine NATURA 2000 sites and management responses; D.Boedeker, Saksamaa Looduskaitseamet (BfN))

4. Seaduslikud piirangud ja vabatahtlikud kokkulepped Greifswaldi Laguuni linnuala kaitse korraldamisel (Legal restrictions and voluntary agreements for the management of the SPA Greifswald Lagoon, Germany; C.Münster, WWF Balti Programm, Saksamaa)
BEF Life Natura