Iesaistīto pušu līdzdalība

Seminārs
„Iesaistīto pušu intereses un līdzdalība jūras aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas plānošanā un apsaimniekošanā”
2007. gada 8. – 9. februāris, Palanga, Lietuva

Semināra mērķi:
• noteikt stratēģiju iesaistīto pušu iesaistīšanai Baltijas jūras aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas plānošanā un apsaimniekošanā;
• mācīties no citu ES dalībvalstu pieredzes;
• apspriesties ar iesaistīto pušu grupu pārstāvjiem par to interesēm un iespējamo sadarbību.

Dienaskārtības galvenie jautājumi:
• Sociālekonomiskās intereses jūras teritorijās, iespējamās pretrunas ar dabas aizsardzību un sadarbības iespējas.
• Labas prakses piemēri iesaistīto pušu līdzdalībai jūras aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas plānošanā un apsaimniekošanā.
• Nacionālā kārtība ieinteresēto pušu līdzdalībai Baltijas valstīs un īpašie nosacījumi attiecībā uz jūras teritorijām.
• Labākās pieejas, uzrunājot iesaistītās puses, lai nodrošinātu līdzdalību un palielinātu atbalstu plānotajiem apsaimniekošanas un dabas aizsardzības pasākumiem.

Mērķauditorija: projekta partneri, kuri iesaistīti apsaimniekošanas plānu izstrādē, Baltijas valstu dabas aizsardzības un citu iesaistīto valsts un pašvaldību pārvaldības institūcijas, ostu administrācijas, zvejnieku organizācijas, citas NVO, kā arī viesi no citām ES dalībvalstīm.

Papildus informācija pieejama angļu valodā:
Dienas kārtība
Ziņojums

Prezentācijas:

1. Opening of the workshop and introduction to the vision of the project with regard to stakeholders participation in management planning of MPAs; (By H. Fammler, BEF-Latvia)
2. The main fishing practices in the Baltic Sea, fears and conflicts regarding nature conservation and basis for co-operation; (By M.Vetemaa, Estonian Marine Institute)
3. The main impacts of harbour development on marine environment in the Eastern Baltic Sea; (By D.Daunys, Coastal ad Planning Research Institute, Klaipėda University)
4. Göteborg Channel Project; (By N.Egriell, County administrative Board of Västra Götaland, Sweden)
5. The main impacts of the shipping and recreational activities on marine environment; (By M.Dagys, Institute of Ecology, Vilnius University, Lithuania)
6. Military activities in Latvian coastal areas, potential conflicts and possibilities for co-operation; (By I.Valters, Naval Forces, Latvia)
7. Stakeholders’ involvement in the Thanet Coast Project in UK; (By T.Child, Project officer, UK)
8. Stakeholders’ participation in the MPA Greifswalder Bodden and application of voluntary agreements; (By C.Feucht, WWF Germany)
9. Stakeholders communication guide developed by the BALANCE Project; (By C.Feucht, WWF Germany)

BEF Life Natura