Jūras vēja parku ietekme uz veidojamām Natura 2000

Sanāksme
„Ietekmes uz vidi novērtējums jūras vēja parkiem – iespējamie konflikti ar Natura 2000 teritoriju izveidi”
19. – 20. jūnijs Rīga, Latvija 

Sanāksmes mērķi:
• Apspriest piekrastes vēja parku uzstādīšanas un darbošanās ietekmi uz jūras biotopiem Natura 2000 teritoriju tiešā tuvumā saistībā ar teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādi.
• Iepazīties ar Vācijas un Igaunijas pieredzi IVN veikšanā piekrastes vēja parkiem
• Apskatīt tiesiskos aspektus Vācijā un Baltijas valstīs saistībā ar būvniecību jūras teritorijās.
• Vienoties par tālākiem soļiem, kas nepieciešami attiecībā uz IVN metodoloģijas izveidošanu Baltijas valstīs.

Galvenie diskusiju temati:
• Vēja parku attīstība un IVN Vācijā
• Vēja parku attīstība un IVN Igaunijā
• Tiesiskie aspekti
• Vēja parku ietekme uz sugām un biotopiem.


Papildus informācija semināra ziņojumā (angļu valodā)

 

BEF Life Natura