Natura 2000 jūras biotopi Baltijas valstīs

Seminārs
"Natura 2000 jūras biotopu pazīmes un interpretācija Baltijas valstīs"
2007. gada 14. – 16. maijs, Klaipēda, Lietuva

Semināra mērķi:
• Apspriest sekojošu Nautra 2000 biotopu – jūras piekrastes akmeņu sēkļi (1170) un jūras piekrastes smilts sēkļi (1110) interpretāciju Baltijas valstīs, kā arī vienoties starp biotopu kartēšanā iesaistītajiem Baltijas valstu par šo biotopu atpazīšanu, monitoringu un aizsardzību.
• Apspriest iespējas kā šos biotopus iekļaut EUNIS klasifikācijā.

Semināru organizēja Klaipēdas Universitātes Piekrastes izpētes un plānošanas institūts, BEF- Lietuva un BEF-Latvija.

Semināra mērķgrupa: biotopu kartēšanas eksperti, LIFE projekta „Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” partneri, kas iesaistīti biotopu kartēšanā.

Papildus informācija (angļu valodā):

Dienas kārtība
Dalībnieku saraksts
Semināra ziņojums

Prezentācijas:
Natura 2000 in the Marine Environment: state of implementation and next steps; (By Ilona Jepsena, European Commission, DG Environment)

Pārskats par dažādu valstu zināšanām un izpratni par rifiem un sēkļiem:
Identification of pSCIsin the German Territorial Sea off the Federal State of Mecklenburg-Vorpommern; (By Fritz Gosselck, Institute for Applied Ecology)
Swedish N2000 Marine habitat mapping; (By C. Lindblad, Swedish EPA)
Sandbanks and reefs in the Polish Natura 2000 marine areas; (By M. Kuliński, R. Opioła, L. Kruk-Dowgiałło, Maritime Institute, Gdańsk)
Overview of reefs and sandbanks in Lithuanian coastal waters; (By D. Daunys, S. Olenin, M. Bučas, Coastal Research and Planning Institute, Klaipeda University)
Features and interpretation of Natura 2000 marine habitats in Latvia; (By V. Jermakovs, J. Aigars, Latvian Institute of Aquatic Ecology)

Overview of existing definitions according to guidance documents; (By D. Daunys, Coastal Research and Planning Institute, Klaipeda University)

Current Status, threats and conservation; (By D. Daunys, Coastal Research and Planning Institute, Klaipeda University)

BEF Life Natura