Kaitsekorralduskavad Eestis

Küdema lahe hoiuala ja Laidu saare looduskaitseala kaitsekorralduskava

Kaitsekorralduskava eesti keeles (pdf)

Kaitsekorralduskava kokkuvõte inglise keeles (pdf)


Lisad (eesti k):

Laidu saare LKA kaitse-eeskiri (pdf)

Kalastiku ja kalanduse hinnang (pdf)

Merepõhjaelustiku hinnang (pdf)

Pool-looduslike koosluste hooldamine (pdf)

Merelinnustiku hinnang (pdf)
 

Loodusdirektiivi I lisas loetletud eluaigatüüpide levik Küdema lahe hoiualal ja Laidu saare LKA-l (pdf)

Mereelupaikade levik Küdema lahes projektis "Merekaitsealad Läänemere idaosas" väljatöötatud klassifikatsiooni alusel (pdf)

Pool-looduslike koosluste hooldamine Küdema lahe lõunarannikul (pdf)

Pool-looduslike koosluste hooldamine Küdema lahe idarannikul (pdf)
 

Väinamere hoiuala mereosa kaitsekorralduskava 

Kaitsekorralduskava eesti keeles (pdf)

Kaitsekorralduskava kokkuvõte inglise keeles (pdf)
 

Lisad (eesti k):

Kalastiku ja kalanduse hinnang (pdf)

Merepõhjaelustiku hinnang (pdf)

Rändlindude hinnang (pdf)

Pesitsevate lindude hinnang (pdf)

Pesitsevate lindude levikukaardid (pdf)

Hüljeste püsielupaikade kaitse alla võtmise määrus ja kaitse-eeskiri (pdf)

Loodusdirektiivi I lisas loetletud mereelupaikade levik Väinamere piirkonnas (pdf)
 

BEF Life Natura