Põhjaelustiku inventuur

Selle tegevuse eesmärgiks on saada põhjalikke andmeid Euroopa Liidu Loodusdirektiivi alusel kaitstavate merepõhja elupaikade leviku ja seisundi kohta. Läänemere idaosas esinevad Loodusdirektiivi I lisas loetletud elupaikadest mereveega üleujutatud liivamadalad, mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased laugmadalikud, rannikulõukad, laiad madalad abajad ja lahed ning karid. Nende väärtuslike elupaikade olemasolu on üks tingimus mereala liitmiseks EL Natura 2000 kaitsealade võrgustikuga.

Senised teadmised Balti riikides esinevatest merepõhja elupaikadest on suhteliselt piiratud ja isegi juba määratletud Natura 2000 merealade kohta puuduvad detailsed andmed , sh põhjaelustiku kirjeldused ja kaardistus.

Põhjaelustiku inventuuri käigus kogutud informatsioon aitab täpsustada Natura 2000 merealade piire, täiendada Natura 2000 andmebaasi ja kavandada kaitsekorralduslikke meetmeid (kaitsekorralduskavades).

Tegevus algas olemasoleva informatsiooni läbitöötamise ja seminaridega, mille eesmärgiks oli välitööde ja proovide võtmise metoodika ühtlustamine. Välitööd toimuvad maist septembrini 2006. ja 2007. aastal. Eelnevalt kindlaksmääratud proovipunktides tehakse uuringuid kaugjuhitava veealuse videosüsteemi abil, mis annab üldise ülevaate merepõhja elupaikade levikust ja võimaldab välja valida olulised kohad sukeldumiseks, mille käigus saadakse juba detailsemaid andmeid põhjaelustikust. Veealune videosüsteem lastakse laevalt vette ja filmitakse merepõhja liikuvalt laevalt. Esialgne põhja iseloomu analüüs teostatakse laeval videouuringute käigus, täpsemad tulemused saadakse hiljem laborist. Akvalangidega sukeldumine toimub väiksematest paatidest või uurimislaevadelt. Selle käigus antakse põhjaelustiku kohta visuaalseid hinnanguid, filmitakse ja pildistatakse ning võetakse ka proove füto- ja zoobentosest. Välitöödele järgneb proovide laboriuuringud, tulemuste analüüs ja aruandlus.
BEF Life Natura