Veelinnustiku inventuur

Siiani on Läänemere idaosas veelinnu-uuringuid läbi viidud ainult teatud kohtades. Süstematiseeritumad uuringud toimusid hulk aastaid tagasi ja seetõttu on enamus olemasolevaid andmeid praeguseks vananenud.
Saamaks põhjalikke andmeid veelindude kogumike kohta, toimuvad projekti raames veelindude inventuurid projektialadel kasutades erinevaid meetodeid.

Enamik projektialasid on olulise tähtsusega talvituvatele veelindudele nagu järvekaur (Gavia arctica), punakurk-kaur (Gavia stellata), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), aul (Clangula hyemalis) jt talveperioodil hulgaliselt koonduvad liigid. Mõned neist, nagu kirjuhahk (Polysticta stelleri), on eriti haruldased ja ohustatud. See liik pesitseb hajutatult Venemaa põhjaosas, kuid moodustab kogumikke talvitusaladel. Kirjuhaha talvised populatsioonid teatud Eesti ja Leedu projektialadel on maailma suurimad ja seetõttu ka olulisimad.
Ida-Baltikumi merealad ei ole lindudele olulised mitte ainult talvel, vaid ka rände- ja pesitsusperioodil. Väikekajakad (Larus minutus), kes on samuti projekti sihtliigiks ja kaitstavad EL Linnudirektiivi alusel, peatuvad projektialadel rändeperioodil augustis. Erinevalt Lätist ja Leedust on Eesti meres palju saari ja laide, mis on eelistatud pesitsuspaigaks paljudele linnuliikidele. Projekti käigus kogutakse andmeid ka nende liikide kohta.

Erinevate liikide kohta vajalike andmete saamiseks kasutab projekti meeskond erinevaid meetodeid. Talvituvate veelindude kohta kogutakse andmeid loendades linde nii kaldalt ja kui ka transekte mööda liikuvatelt laevadelt. Laevadelt loendatakse ka väikekajakaid nende rändeperioodil Lätis ja Leedus. Kuna Eesti rannikumeri on enamasti madal ja saarterikas, siis siin leondatakse linde lennukilt (lennuloendused).
Veelindude uuringud viiakse läbi 2006-2007.

Saamaks võrdeid teadmisi linnuloenduste metoodikast, toimusid enne välitööde algust koolitused projekti meeskonnale. Samuti korraldati mitmeid nõupidamisi metoodika ühtlustamiseks ja loenduste spetsiifiliste aspektide arutamiseks. Metoodika ühtlustamine võimaldab võrrelda Eestis, Lätis ja Leedus kogutud andmeid ning teha järeldusi kogu piirkonna kohta.
BEF Life Natura