Kalastiku inventuur

Läänemere idaosa tööstuslikult väärtuslikud kalaliigid on küllalt hästi uuritud, kuid teadmised kaitstavate kalaliikide kohta on väga puudulikud. Seetõttu keskendub projekti raames läbiviidav kalastiku inventuur liikidele, mis on ohustatud ja Euroopa Liidus olulise looduskaitselise väärtusega (loetletud EL Loodusdirektiivi II lisas). Uuring annab põhjalikku informatsiooni nende kalaliikide olemasolu ja arvukuse kohta.

Antud projekti käigus huvi pakkuvad liigid on järgmised: vinträim (Alosa fallax), tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), rääbis (Coregonus albula), merisiig (Coregonus lavaretus), merisutt (Petromyzon marinus), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), nugakala (Pelecus cultratus), suttlimusk (Lumpenus lampetraeformis), võikala (Pholis gunnellus), merihärg (Triglopsis quadricornis), nolgus (Myoxocephalus scorpius), meripühvel (Taurulus bubalis) ja pullukala (Liparis liparis).

Saamaks võrreldavaid andmeid kõigist kolmest Balti riigist, lepiti enne välitööde alustamist kokku uuringute metoodikas. Uuringutel kasutatakse kolme meetodit – püük nakkevõrkudega, noodapüük ja kalade maosisu analüüsid.
Kasutatavad nakkevõrgud on kuni 30 m pikad ja 1,8 m kõrgused, kuid võrgusilmade suurused võivad olla erinevad. Võrgud lastakse merre, kus ujukid ja raskused hoiavad neid vertikaalses asendis. Võrku ujuvad kalad jäävad sinna kinni lõpuseid-pidi.
Käsinoodaga püüki kasutatakse ühe meetodina rannikumere kalastiku, eriti väikesemõõduliste kalaliikide ja mõnede liikide noorjärkude uurimisel. Nootade suurus on erinev kõigis Balti riikides.

Kalastiku inventuur Läänemere idaosas viiakse läbi, kasutades ühtlustatud metoodikat. See võimaldab hiljem tulemusi võrrelda ning anda hinnanguid kogu piirkonna kohta. Inventuuri tulemusena saadakse informatsiooni uuritavate kalaliikide levikust, arvukusest ja kontsentratsioonipiirkondadest.
BEF Life Natura