GIS- andmebaasi loomine

Selle tegevuse raames luuakse igas Balti riigis eraldi GIS andmebaas (GIS – geograafiline informatsioonisüsteem), mis sisaldab kõiki inventuuride ja teiste projekti tegevuste tulemusi, mida on võimalik siduda geograafilise asukohaga. Seejuures on kõigil kolmel andmebaasil ühine struktuur, mis võimaldab neid vajadusel ühendada või printida ühiseid kaarte Eesti-Läti või Läti-Leedu piiril asuvatest naaberprojektialadest.
Projekti lõppedes antakse andmebaasid üle Balti riikide keskkonnaministeeriumidele või nende haldusalas olevatele pädevatele ametiasutustele edasiseks kasutamiseks. Põhjalikud GIS-andmebaasid võimaldavad täiendada Natura 2000 andmebaasi projektialade kohta ning on abiks merekaitsealade valikul, piiride määratlemisel, kaitse ja seire korraldamisel.

Andmete kogumise faasile järgneb andmeanalüüs ja erinevate kaartide produtseerimine vastavalt projektitegevuste vajadustele. GIS-andmebaas võimaldab andmete mitmekülgset analüüsi ja kasutust, nt eriti väärtuslike ja/või tundlike alade määratlemist, tsoneerimist kaitsekorralduse planeerimisel, liikide ja elupaikade ning nendevaheliste suhete uurimist jne. GIS-andmebaasi kasutatakse ka projektitulemuste esitlemiseks vajalike illustratiivsete kaartide koostamiseks. Iga projektiala kohta koostatakse digitaalsed kaardid (1:10 000 rannikumeres, 1:50 000 avameres), mis kujutavad kõiki olulisi geograafilisi ja bioloogilisi parameetreid, ohtusid, soovitatavaid Natura 2000 alade piire, erineva kaitsekorraga vööndeid ning kaitsekorralduslikke meetmeid.
BEF Life Natura