Teadlikkuse tõstmine

Projekti meeskond peab väga oluliseks avalikkuse ja seotud huvirühmade (nt kalurid) informeerimist projektist ja selle tulemustest võimalikult varakult. On selge, et efektiivseks merelooduse kaitseks on vajalik avalikkuse teadlikkus mere loodusväärtustest, ohtudest ja kaitsemeetmetest. Sel põhjusel on projekti kavandatud rida tegevusi, mille eesmärgiks on levitada informatsiooni projekti kohta ja samal ajal tõsta üldsuse teadlikkust merelooduse mitmekesisuse erinevatest aspektidest.

Teadlikkuse tõstmiseks antakse projekti raames välja voldikud, mis sisaldavad informatsiooni projekti kohta. Eraldi voldik koostatakse kaluritele kui merelooduse mitmekesisusega otseselt seotud sihtrühmale. Ka see internetiportaal on vahend informatsiooni jagamiseks erinevatele sihtgruppidele. Portaali uuendatakse pidevalt ja kavas on sellele lisada ka interaktiivne vahend mere loodusväärtuste tundmaõppimiseks.

Olulisel kohal on ka töö meediaga. See ei piirdu üksnes artiklite kirjutamise ja ajakirjanikega suhtlemisega, vaid plaanis on luua ka 20 videoklipist koosnev film merelooduse mitmekesisuse erinevatest aspektidest. Klippe näidatakse Eesti, Läti ja Leedu televisioonis ning antakse välja ka DVD-na ja tulevikus on neid võimalik alla laadida ka käesolevast portaalist.

Andmaks põhjalikumat teavet mere loodusväärtuste ja ka projekti kohta, antakse projekti raames välja raamat merekaitsealadest. See raamat, nagu enamus projekti poolt avaldatud infomaterjale, antakse välja eesti, läti, leedu, inglise ja vene keeles.

Parema kontakti saamiseks seotud huvirühmadega korraldatakse projekti raames kohtumisi huvirühmadega, kus projekti meeskond annab informatsiooni projekti tegevustest ja nende tulemustest ning kus arutatakse ka probleemseid küsimusi seoses mere loodusväärtuste kaitsega.

Andmaks avalikkusele informatsiooni merekaitsealadest, püstitatakse rannikule kaitsealade läheduses asuvatesse enamkülastatavatesse kohtadesse teabetahvlid.
BEF Life Natura