Bentosa biotopu inventarizācija

Šī projekta pasākumu grupa paredz iegūt visaptverošu informāciju par Eiropas mērogā aizsargājamo bentisko (jūras dibena) biotopu izplatību un aizsardzības stāvokli. Baltijas jūras austrumu daļā no Eiropā aizsargāmiem biotopu tipiem, sastopami jūras piekrastes smilts sēkļi, dūņu un smilšu lauki, kas bēguma laikā nav klāti ar ūdeni, lagūnas, lieli sekli līči un jomas, un jūras piekrastes akmeņainie sēkļi. Šo biotopu klātbūtne ir viens no nosacījumiem, lai teritorija tiktu iekļauta Eiropas nozīmes aizsargāmo teritoriju tīklā - Natura 2000.

Līdz šim zināšanas par bentisko biotopu izplatību Baltijas valstīs ir bijušas visai ierobežotas un arī jau noteiktajās Natura 2000 vietās pietrūkst informācijas par jūras dibenu, t.sk bentisko biotopu izplatības kartes.

Informācija, kas tiks iegūta bentisko biotopu inventarizācijas laikā, palīdzēs precizēt Natura 2000 teritoriju robežas, kā arī nodrošinās nepieciešamo informāciju Natura 2000 datu bāžu aizpildīšanai un dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plānu izstrādei.

Pirms inventarizāciju uzsākšanas tika izvērtēta esošā informācija un organizēti semināri lauka pētījumu un iegūto paraugu apstrādes metodikas saskaņošanai. Lauka pētījumi tiek veikti periodā no maija līdz septembrim, 2006. un 2007. gadā. Šajos pētījumos ar attālās zemūdens video sistēmas palīdzību tiek apsekots iepriekš noteikts parauglaukumu tīkls, kas sniedz plašāka mēroga pārskatu par bentisko biotopu izplatību un ļauj izvēlēties vietas detālākiem pētījumiem ar akvalangu. Zemūdens video sistēmas, kuģim peldot, tiek nolaistas jūras dibenā. Iegūtās informācijas primārā analīze tiek veikta uz kuģa borta, veicot video materiāla caurskatīšanu, bet precīzāka datu izpēte tiek veikta vēlāk laboratorijā. Zemūdens niršanu veic nirēju komandas, nolaižoties ūdenī no nelielām laivām vai pētniecības kuteriem. Tās laikā tiek veikts vizuālais novērtējums, izmantojot zemūdens video un foto ierīces, kā arī tiek ievākti fitobetosa un zoobentosa paraugi. Lauka darbiem seko iegūto paraugu apstrāde laboratorijās, rezultātu analīze un ziņojumu gatavošana.
BEF Life Natura