Ūdensputnu inventarizācija

Līdz šim pētījumi par ūdensputniem Baltijas jūras austrumu daļā ir veikti tikai fragmentāri, skarot vien atsevišķas jūras teritoriju daļas. Sistemātiskas ūdensputnu uzskaites ir veiktas pirms vairākiem gadiem, un tajās iegūtie dati arī ir novecojuši.
Projekta laikā, izmantojot dažādas metodoloģijas, tiks veiktas projekta teritoriju inventarizācijas, lai iegūtu visaptverošus datus par ūdensputnu koncentrēšanās vietām.

Liela daļa projekta teritoriju ir īpaši nozīmīgas ziemojošajiem ūdensputniem - melnkakla gārgalei (Gavia arctica), brūnkakla gārgalei (Gavia stellata), tumšajai pīlei (Melanitta fusca), kākaulim (Clangula hyemalis) un citām sugām, kuras lielā skaitā šeit koncentrējas ziemas periodā. Dažas no šīm sugām, piemēram, Stellera pūkpīle (Polysticta stelleri), ir īpaši retas un apdraudētas. Vairošanās laikā šīs sugas ir vietām izklaidus sastopamas Krievijas ziemeļu daļā, bet lielākā koncentrācijā pulcējas savās ziemošanas vietās. Lietuvā un Igaunijā atsevišķās projekta teritorijās ziemojošā Stellera pūkpīles populācija ir lielākā un līdz ar to arī nozīmīgākā pasaulē.

Baltijas jūras austrumu daļas ūdeņi ir svarīgi ne tikai putnu ziemošanas sezonā, bet arī to migrācijas un vairošanās laikā. Vēl viena no projektā pētāmajām sugām ir mazais ķīris (Larus minutus), kas ir aizsargājams saskaņā ar ES Putnu direktīvu un sastopams projekta teritorijās migrācijas periodā augustā. Atšķirībā no Lietuvas un Latvijas jūras teritorijām, Igaunijai piederošajā jūras daļā ir daudz salu, tādēļ šie ūdeņi ir pievilcīgi daudzām putnu sugām to vairošanās periodā. Projekta laikā tiks vākti dati arī par šīm sugām.

Lai gūtu pilnīgāku informāciju par jūras ūdensputnu sugām, projekta komanda datu iegūšanai izmantos dažādas metodes. Informācija par ziemojošajiem putniem tiks ievākta, veicot piekrastes novērojumus, kā arī putnu skaitīšanu no kuģiem, pārvietojoties pa noteiktiem transektiem jūrā. Latvijā un Lietuvā kuģu uzskaitē tiks iegūta informācija arī par mazo ķīri tā migrācijas laikā. Ņemot vērā to, ka Igaunijas daļā projekta teritorijas ir visai seklas un tajās ir daudz mazāku un lielāku salu, ūdensputnu uzskaite tiks veikta no lidmašīnām. Jūras ūdensputnu uzskaiti paredzēts veikt laika periodā no 2006. līdz 2007. gadam.

Projektā iegūtajai informācijai ir jābūt starptautiski salīdzināmai, un pētniekiem ir nepieciešamas vienlīdzīgas zināšanas par izmantojamo metodoloģiju, lai nerastos iegūto datu interpretācijas atšķirības. Tādēļ projekta komanda ir piedalījusies apmācībās par noteiktu metožu izmantošanu ūdensputnu uzskaitēs un tikusies vairākkārtējās sanāksmēs, lai harmonizētu pielietojamo metodoloģiju un apskatītu specifiskus inventarizācijas aspektus.

BEF Life Natura