Jūras zīdītāju inventarizācija

Šīs aktivitātes mērķis ir aizpildīt būtiskos robus zināšanās par Baltijas jūras zīdītāju sugām, kuras ir Eiropas Kopienas intereses objekti (cūkdelfīni, pelēkie roņi un pogainie roņi), nodrošinot Igaunijai, Latvijai un Lietuvai izpildīt Biotopu direktīvas prasības to aizsardzībai.
Pētot ļoti kustīgo dzīvnieku migrāciju visā Baltijas jūrā un ārpus tās, šīs aktivitātes mērķis ir novērtēt aizsargājamo teritoriju lomu šo sugu dzīves ciklā (piem., atpūta, vairošanās, barošanās un migrācija) un noteikt visnozīmīgākās teritorijas šiem jūras zīdītājiem.

Jūras zīdītāju inventarizācija sastāv no trīs dažādām metodēm, kas tiek pielietotas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Papildus tiek ievākta informācija par jūras zīdītājiem Baltijas jūras Krievijas teritoriālajos ūdeņos (Somu jūras līcis).

Cūkdelfīnu (Phocaena phocaena) inventarizācija
Cūkdelfīnu atrašanās vietas noteikšanai un aktivitāšu mērīšanai pielieto pasīvi ūdenī iegremdētus detektorus (T-PODs). Šīs datorizētās akustiskās iekārtas reģistrē cūkdelfīnu izdotās skaņas un ieraksta tās, tādā veidā ļaujot noteikt šo „neredzamo” dzīvnieku klātbūtni vai kustību.
Projekta inventarizācija noklās visu Austrumbaltijas jūras piekrasti no Lietuvas līdz Somu jūras līcim. Iepriekš izvēlētās vietās tiks uzstādīta virkne T-POD detektoru (seši T-POD katrā Baltijas valstī). Divu sezonu (2007.-2008.gads) laikā detektorus uzstādīs atšķirīgās vietās, tādā veidā noklājot dažādas projekta vietas. Fiziski detektorus uzstādīs jūrā, lejupielādējot datus un nomainot baterijas katrus trīs mēnešus.

Pelēko roņu (Halichoerus grypus) inventarizācija
Pelēko roņu pētījumiem tiks izmantotas GPS-GSM sistēmas (GPS pozicionēšana un datu pārraide caur GSM), kas ļauj šo nirstošo dzīvnieku izsekošanu un to aktivitāšu izpēti laikā un telpā. Pelēkie roņi tiks noķerti ar tīkliem Rīgas jūras līcī pēc ikgadējās vilnas nomaiņas (2007.gada jūnija sākumā), un ierīces tiks pielīmētas pie to galvas vai muguras. Ierīces darbosies līdz nākošajai vilnas nomaiņai pēc 11 mēnešiem. Lai spētu izdarīt secinājumus un noteiktu kopējo modeli, optimālais aprīkoto roņu skaits ir desmit. Tikai nolemts marķēt roņu mātītes, jo tas nodrošinās informāciju par vairošanās vietām. Mātīšu izsekošanas rezultāti dos iespēju arī noteikt un novērtēt visas pelēko roņu populācijas koncentrāciju, jo tēviņi seko mātītēm.

Pogaino roņu (Phoca hispida) inventarizācija
Lai noteiktu pogaino roņu koncentrāciju, tiks pielietota metodes, kas ir izstrādāta un izmantota Baltijas reģionā kopš 1980.gadu vidus.
Somu jūras līča un Rīgas jūras līča ar ledu klātās daļas tiks novērotas, izmantojot gaisa transektu inventarizācijas lidojumus, kartējot pogaino roņu populācijas lielumu un izplatību. Lidojumi tiks veikti aprīļa vidū divu gadu laikā. Papildus gaisa novērojumi tiks veikti Veinameri projekta teritorijā (3EST Väinameri).
BEF Life Natura