Alternatīvu zvejniecības metožu izmantošana

Viens no negatīviem komerciālās zvejas blakusefektiem ir dažādu jūras putnu un zīdītāju piezveja. Sākotnējie pētījumi liecina, ka līdz 10-15% no visiem ziemojošajiem ūdensputniem sapinas komerciālajai zvejai domātajos tīklos un iet bojā. Lai arī nav pieejami statistikas dati, tomēr ir zināms, ka Baltijas jūrā izliktajos tīklos bojāgājušo roņu skaits pakāpeniski palielinās, īpaši Igaunijā.
Šīs negatīvās ietekmes samazināšana ir svarīga, lai nodrošinātu piemērotu aizsardzības statusu aizsargājamām jūras putnu un zīdītāju sugām ierosinātajās Natura 2000 jūras teritorijās visās trīs Baltijas valstīs.


Šīs projekta daļas ietvaros tiks īstenotas divas galvenās aktivitātes divās pilotteritorijās: āķu jedu un reņģu murdu izmantošana Lietuvas piekrastē, lai samazinātu putnu piezveju, un modificētu zivju murdu izmantošana Rietumigaunijas salu arhipelāgā, lai samazinātu roņu piezveju. Šīs aktivitātes mērķis ir sniegt ieteikumus zvejniecības pārstrukturēšanai, lai veicinātu putniem un roņiem mazāk bīstamu zvejas rīkus pielietošanu. Pirms ierosināt šādus pasākumus, ir jāpierāda alternatīvo zvejas ierīču zvejas efektivitāte, kā arī šo rīku „draudzīgums” putniem un roņiem. Lai pārbaudītu alternatīvās zvejas ierīces, tiks slēgti līgumi ar atsevišķiem zvejniekiem, kas izmantos attiecīgos zvejas rīkus visā projekta laikā, par rezultātiem ziņojot attiecīgajiem projekta partneriem.
Šo aktivitāšu iznākumā tiks izmēģināta un novērtēta alternatīva zvejas aprīkojuma efektivitāte un piezvejas apjoms. Ja alternatīvās metodes pierādīs, ka tā ir labāka iespēja, tad tiks veicināta šī aprīkojuma izmantošana tradicionālo zvejas ierīču vietā.

BEF Life Natura