Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plānošana


Viens no projekta būtiskākajiem uzdevumiem ir dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plānošana un individuālo aizsardzības noteikumu izstrāde atsevišķām, izvēlētām projekta teritorijām. Baltijas valstīm līdz šim nav gandrīz nekādas pieredzes dabas aizsardzības plānu izstrādē jūras teritorijām. Turklāt, esošā likumdošana, kas nosaka plānošanas kārtību un teritoriju aizsardzības noteikumus, galvenokārt ir attiecināma tikai uz sauszemes teritorijām. Tādēļ, projekts paredz izstrādāt konceptuālus priekšlikumus jūras teritoriju dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plānošanai Baltijas valstīs, kā arī pielietot izvēlēto pieeju atsevišķām projekta teritorijām.

Apspriežoties ar atbildīgajām institūcijām, projekta partneri ir izvēlējušies plānu izstrādei šādas projekta teritorijas: Igaunijā: Wäinameri (3 EST) un Sāremā rietumu krasts (4 EST); Latvijā: Rīgas līča rietumu krasts (8 LAT); Irbes šaurums (9 LAT); Nida-Pērkone (11 LAT); Lietuvā: Palanga (12 LIT); Neringa (13 LIT).

Plānos iekļaujamo informāciju, kā arī precīzas teritoriju robežas noteiks projekta ietvaros veikto inventarizāciju un draudu novērtējumu rezultāti. Tādēļ, plānu izstrāde projekta teritorijām sāksies tikai ap 2007. gada beigām un 2008. gada sākumu, kad būs pieejami apsekojumu un izvērtējumu dati.

Katrā valstī plānu izstrāde notiks atbilstoši nacionālajai likumdošanai, taču informācijas apkopošanas process, draudu novērtējums, apsaimniekošanas un aizsardzības mērķu noteikšana, zonējums (it īpaši teritorijās, kas robežojas ar kaimiņvalstīm), kā arī indikatoru izvēle monitoringa programmai, tiks koordinēta starp projektā iesaistītajām valstīm.

Projekts plāno pievērst īpašu uzmanību ieinteresēto pušu iesaistīšanai plānu izstrādē. Vispārējās procedūras ieinteresēto pušu iesaistīšanai ir noteiktas nacionālajos likumdošanas aktos, taču ne vienmēr tās nodrošina visu pušu aktīvu līdzdalību plānu tapšanā. Turklāt, izstrādājot plānus jūras teritorijām, var būt nepieciešamas savādākas pieejas, salīdzinājumā ar tām, kas tiek piemērotas sauszemes teritorijām, jo ar jūru saistītas atšķirīgas saimnieciskās darbības intereses, piemēram, zvejniecība, ostu attīstība, vēja enerģijas resursu izmantošana, utt. Tādēļ tiks veikts papildus darbs, lai uzrunātu visas interešu grupas, nodrošinātu to līdzdalību plānu izstrādē, panāktu labāku izpratni par paredzamajiem pasākumiem, kā arī nodrošinātu atbalstu plānu ieviešanā.

Kad plāni būs izstrādāti un apspriesti ar visām ieinteresētajām pusēm, tie tiks nodoti atbildīgajām institūcijām apstiprināšanai. Visās trijās Baltijas valstīs aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas plānus apstiprina Vides ministrijas.
BEF Life Natura