Gilinimo ir dampingo įvertinimas

Nuo atliekamų uostų statybos ir jų plėtros darbų visose trijose Baltijos šalyse, gilinimo ir dampingo poveikis yra laikomas viena iš didžiausių galimų grėsmių jūros teritorijos pakrančių buveinėms. Vėlesni tyrinėjimai parodė, kad nustatytas poveikis gali būti kur kas didesnis negu kad buvo manyta anksčiau ir kuris buvo vertinamas kaip tinkamas šios veiklos modelis.

Numatomų darbų tikslas yra atlikti gilinimo ir dampingo darbų poveikio vertinimą projekto jūrinėse saugomose teritorijose, panaudojant kompiuterinį modeliavimą.

Įvertinimas bus vykdomas visų Baltijos šalių pakrančių teritorijose: 6 Estijos, 10 Latvijos ir 3 Lietuvos. Visos teritorijos turi kiekvieno gilinimo ar dampingo darbų priešistorę ir yra surastas glaudus ryšys su gamtos vertybių saugomų NATURA 2000 tinklu. Projekto grupė susitarė, kad kiekviena šalies grupė nustatymui naudos jų pačių pripažintus būdus. Įvykdyti atestavimo rezultatai vėliau bus palyginti.

Estija pasirinko keturias vertinimo metodikų pakopas, pirmiausia apžvelgiamas aplinkos būklės valdymas iš teritorijų modeliavimo pusės, po to gilinimo dokumentų charakteristikos ir darbų bei poveikio įvertinimas, kuris siejasi su veikiančiais tarpusavyje neapibrėžtais aplinkos, biologinių bendrijų bei poveikio vertinimu, taip pat dampingo darbais ir pabaigoje įvertinto poveikio ir dampingo GIS modelio sukūrimas.

Kadangi Latvija neturi duomenų apie buveines ir biologines bendrijas šiose teritorijose, bus modeliuojamas sedimentų srautas iš sąvartynų tuomet šis modelis bus naudojamas nustatant įvairias zonas su turbūt skirtinga sedimentų sklaida. Šiuo modeliavimo būdu bus įvertintos zonos, kurios bus įtrauktos į GIS žemėlapius.

Panašiai bus daroma ir Lietuvoje daugiausia fokusuojant sedimentų išsisklaidymo modeliavimą iš gilinimo ir dampingo vietų virš susidariusių skirtingų aplinkos ir klimato sąlygų. Sedimentų sklaida bus modeliuojama pritaikant hidrodinaminį modelį priekrantės zonoje. Tolimesnis poveikis bus nustatytas naudojant GIS būdus.

Apjungti ir išanalizuoti trijų Baltijos šalių tyrimų duomenys bus pateikti kaip pagrindiniai veiklų rezultatai. Rezultatai bus įtraukti kaip skirtingų vertinimo būdų tyrimai, pagal juos bus kuriamos rekomendacijos parengti gamtotvarkos planus.

BEF Life Natura