Užterštumo vertinimas

Daugelis projekto teritorijų yra išsidėsčiusios šalia galimų taršos šaltinių tokių kaip naftos terminalai, uostai ar laivų keliai. Jūros NATURA 2000 teritorijoms kelią didelę grėsmę intensyvus laivų judėjimas, išmetamas balasto vanduo bei iš laivų dirbtuvių išpilamos skystos atliekos. Daugiausia jūros organizmams pavojingos medžiagos patenka per maistą ir tai kelia grėsmę jų išlikimui. Ši grėsmė yra visiškai pripažinta, nors poveikis jūrinėms NATURA 2000 teritorijoms yra menkai žinomas ir įvertintas. Todėl numatoma įvertinti projekto teritorijų užterštumo rizikos faktorius bei nustatyti jų priežastis.

Projekto tikslai yra įvertinti ir nustatyti pavojingų medžiagų įtaką projekto teritorijoms, taip pat identifikuoti taršos šaltinius įskaitant tarptautinius ir tolimos/išsklaidytos taršos židinius.

Prieš pradedant organizuoti metodologinės veiklos pasitarimus bus suderintos numatomos analizuoti medžiagos, mėginių paėmimo grafikas taip pat duomenų apdorojimo procedūros.

Moliuskų ir sedimentų (nuosėdos) pavyzdžiai yra paimami 6 Estijos projekto teritorijose, 3 Latvijos projekto teritorijose ir 2 Lietuvos projekto teritorijose. Estijos ir Latvijos pavyzdžiai paimami bentoso buveinių inventorizavimo metu, tuo tarpu Lietuvoje pavyzdžiai paimami atskiru plaukimu gilinant dugną ir išgriebiant bandinius. Paimtuose moliuskuose analizuojami sunkieji metalai (Mytulis edulis atrenkami iš sunkaus grunto ir Macoma balthica atrenkami iš smėlėto grunto) ir poliaromatiniai hidrokarbonatai, ir kaip ir paprastai nafta yra analizuojama sedimentiniuose mėginiuose.

Gauti rezultatai bus naudojami nustatyti taršos priežastis kiekvienai projekto teritorijai ir atliktų tyrimų išvados bus įtrauktos į gamtotvarkinius planus.

BEF Life Natura